دوشنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۹
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آموزش بورس

آموزش فیلتر سهام که آخرین قیمت آنها نسبت به یک روز قبل ۴ درصد رشد داشته اند.

آموزش فیلتر سهام که آخرین قیمت آنها نسبت به یک روز قبل ۴ درصد رشد داشته اند.آموزش بورس این فیلتر یهم هایی را نشان می دهد که آخرین قیمت آنها نسبت به یک روز قبل ۴ درصد رشد داشته اند.  (plp) > (([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal>.4)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهم هایی که در قیمت پایانی بین ۲ مثبت و ۴ مثبت در بازار بورس در حال معامله هستند

آموزش فیلتر سهم هایی که در قیمت پایانی بین ۲ مثبت و ۴ مثبت در بازار بورس در حال معامله هستند این فیلتر کاربردی بورس سهم های مثبت را نشان می دهد. سهم هایی که در قیمت پایانی بین ۲ مثبت و ۴ مثبت در بازار بورس در حال معامله هستند. (plp) <= 4 && (plp) >= 2

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر دوجی سنجاقک

آموزش فیلتر دوجی سنجاقک آموزش فیلتر نویسی در بازار بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر دوجی سنجاقک می باشد و به درخواست کاربران در وبسایت ثروت آفرین کدنویسی شده است. (pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کندل چکش معکوس

آموزش فیلتر کندل چکش معکوس از مهمترین فیلترهای کاربردی بورس فیلتر کندل چکش معکوس می باشد و با کد زیر قابل مشاده می باشد. (pc) > (pl) && (pmax) > (pmin) && (py) > (pl) && (py)>= (pf) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) > (pl) && (tno) > 1

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کندل چکش

آموزش فیلتر کندل چکش آموزش بورس این فیلتر کاربردی و مهم فیلتر کندل چکش می باشد. از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که کندل چکش ساخته اند بسیار کاربردی است. (pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی

آموزش فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی را نشان میدهد. (pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py) > (pf)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلترسهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند

آموزش فیلترسهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند فیلتر کاربردی زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند. این فیلتر صف خرید روز قبل در بورس نامید می شود. [ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهام هایی که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی در آن می باشد

آموزش فیلتر سهام هایی که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی در آن می باشد آموزش بورس این فیلتر کاربردی بازار بورس سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی در آن می باشد. (ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند. برای مشاهده سهم هایی که صف خرید ۳ روزه در بورس داشته اند این فیلتر برای استفاده سرمایه گذاران کد نویسی شده است. (py) …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند. برای مشاهده سهم هایی که صف فروش ۳ روزه داشته اند این فیلتر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. (py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر نمایش معاملات بلوکی

آموزش فیلتر نمایش معاملات بلوکی آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر نمایش معاملات بلوکی می باشد. برای اینکه بدانید کدام نمادها در بازار بورس معاملات بلوکی داشته اند این فیلتر را در سایت دیده بان بازار کپی نمایید. (l18)[(l18).length-1]=='2' معاملات بلوکی چیست و این معاملات چه کارکردی در بازار سرمایه دارد و چرا بسیاری از سرمایه گذاران از این تکنیک …

توضیحات بیشتر »