خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آموزش فیلتر کندل دوجی صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی

 

آموزش فیلتر کندل دوجی صلیب

 

فیلتر کندل دوجی صلیب

آموزش فیلتر کندل دوجی صلیب  و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی آموزش بورس

فیلتر کاربردی زیر آموزش فیلترنویسی کندل دوجی صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی را نشان میدهد.

(pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py) > (pf)

فیلم آموزش استفاده از فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر توسط مهندس تلخاب

 

 

 

فیلتر کاربردی بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در معاملات بورس :

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی بیشترین درصد مثبت آخرین و پایانی در معاملات بازار :

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر در بورس :


true==function()

{

var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;

var ipos;

for(ipos=0;ipos&amp;amp;lt;21;ipos++)

if(min&amp;amp;gt;[ih][ipos].PriceMin)

min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;

};

if((pl)&amp;amp;lt;MinPrice())

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی سهم هایی در بازار بورس را نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون داشته اند. :

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

 

فیلتر کاربردی شماره سهم هایی که  قیمت پایانی ۱.۵ درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار را داشته باشند :

۱.۰۱۵*(pc)>=(pl)

فیلتر کاربردی سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن و در بازار بورس حجم
بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند :

true==function()

{

var MaxPriceOfMonth=function()

{var maximum=[ih][0].PriceMax;&amp;nbsp; var n;

for(n=1; n&amp;amp;lt;29; n++)if(maximum&amp;amp;lt;[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;

};

var IncrementalVolume=function()

{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;

for(n=1; n&amp;amp;lt;4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J&amp;amp;gt;=3*V3D)

{return 1;

}

};

if(IncrementalVolume()==1 &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; (tvol)&amp;amp;gt;= (bvol) &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)&amp;amp;gt;=6 &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)&amp;amp;lt;=12 &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; (py)&amp;amp;lt;=[ih][1].PriceYesterday)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی کف ماهیانه در بازار را نشان می دهد. :

 


true==function()

{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
   minimum=[ih][n].PriceMin;
(cfield0)= minimum;
(cfield1)=(pc)-minimum;
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
return minimum;
};
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)
{
return true;
}

فیلتر کاربردی نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس را نشان می دهد. :

true==function()

{

var PeriodicVolume=function(period)

{

var Vol=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<period; n++)

   Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return Vol;

};

(cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3));

(cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14));

(cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14));

if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()
آموزش کاربردی:  دانلود فیلتر سهم هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌هاکمترازمیانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشتهدانلود فیلتر سهم هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌هاکمترازمیانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته

مطلب پیشنهادی

آموزش فیلتر میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

دانلود فیلتر کاربردی نمادهایی که ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم دارند

فیلتر کاربردی نمادهایی که ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم دارند (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *