خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آموزش تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی برای خرید سهام

تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی برای خرید سهام  وضعیت اقتصاد ملی از آن جهت مطالعه و بررسی می شود که مشخص گردد آیا شرائط کلی اقتصاد برای سرمایه گذاری و بخصوص ورود به بازار سهام، مناسب است یا نه؟ آیا در شرایط مورد بررسی خرید سهام و سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار که دارای ریسک می باشد بهتر است یا نگه داری پول نقد و سپرده گذاری آن در بانک و یا خرید اوراق مشارکت بدون ریسک؟ در واقع بررسی اینکه چه زمان ریسک را بپذیریم و وارد بازار شویم و چه زمان از ریسک اجتناب کرده و به پول نقد و سپرده گذاری اقدام نمائیم؟ (لازم بذکر است با سپرده گذاری در بانک نه تنها ریسک سرمایه گذاری خود را به صفر می رسانیم بلکه امکان سرمایه گذاری را از طریق بانک برای دیگران فراهم می کنیم. برخی از شاخص ها در بررسی وضعیت اقتصاد شامل: نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییرات نرخ بهره، روند مصرف کالاها. وضعیت تراز
تجاری، انبساطی با انقباطی بودن سیاست های پولی و مالی و غیره. در ادامه برخی از شاخص های مهم و کاربردی اقتصاد کلان که بر روند بازار سرمایه موثر هستند توضیح داده شده است.

تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی برای خرید سهام

 

تعیین حد سود در معاملات بورس

شرائط اقتصادی رشد اقتصادی: تولید ناخالص داخلی برابر ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در کشور در دوره جاری می باشد، و تولید ناخالص ملی برابر مجموع ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که توسط انباء یک کشور که طی یک دوره زمانی معین تولید با عرضه میشود. | حال رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر رشد واقعی ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در کشور در یک دوره معین است. رشد تولید ناخالص داخلی مبراند بیان کننده رشد درآمد ملی، افزایش درآمد قابل تصرف و همچنین معیاری برای اندازه گیری رفاه اقتصادی باشد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری نیز تابع درآمد ملی است، در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی میتواند باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور نیز شود (هر چند عاملی اصلی که بر سرمایه گذاری موثر است نرخ بهره میباشد که در ایران توسط بانک مرکزی تعیین می شود و جزء سیاستهای پولی است. در نهایت رشد اقتصادی در حد مطلوب، نشان دهنده وضع خوب اقتصاد کشور است که زمینه را برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری فراهم میکند.

بخش داریم: خانوار (مصرف کننده)، بنگاه تولید کننده). در این اقتصادی در بازار محصول. خانوارها پول را با کالاها و خدماتی که توسط بنگاهها ارائه میشود معاوضه می کنند. در این روند، جریان محصول را با مخارج کل خانوارها روی این جریان اندازه می گیرد. در طرف دیگر این اقتصاد بازارهای عوامل تولید وجود دارد، که در این بازار بنگاها پول را با خدمات ارائه شده توسط خانوارها معاوضه می کنند (دستمزد برای خدمات ناشی از کار و سود برای خدمات ناشی از سرمایه). این جریان طرف درآمد تولید ناخالص ملی را ارائه می دهد. این جریان خدماتی را که توسط خانوارها ارائه میشود توسط میزان درآمدی که آنها به عنوان در آمد عوامل تولید دریافت می کنند، اندازه می گیرد. این دو جریان اندازه گیری باید مقدار تولید ناخالص ملی یکسانی را نشان دهند. (محصول = GNP = درآمد). در نتیجه در چنین شرایطی (اقتصاد دو بخشی)، تولید ناخالص تابعی از مصرف و سرمایه گذاری است
Y=C+1
و در آمد افراد نیز با مصرف می شود یا پس انداز :
Y=C+S
در نتیجه در چنین اقتصادی در شرایط تعادلی، تمام پس اندازها سرمایه گذاری می شود
S=1
در اقتصاد مدل سه بخشی، دولت هم وارد می شود در نتیجه مالیات و هزینه های دولت نیز وارد مال می شوند. در این حالت داریم:|
Y=C+I+G
در مدل سه بخشی مقداری از درآمد خانوارها مصرف می شود، مقداری نیز پس انداز میشود و مقداری نیز به عنوان مالیات به دولت پرداخت میگردد. در نتیجه داریم
Y=C+S+T
در شرائط وجود شرایط اشتغال کامل و حالت تعادل، پس انداز های خانوارها یا صرف کسری بودجه دولت می شود، یا توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود
S=1+ (0 – 1)

در نتیجه در شرایط تعادلی و اشتغال کامل، افزایش کسری بودجه دولت، باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. در مدل بالا، ( G
– T برابر کسری بودجه دولت است. و یا به عبارت دیگر، حاصل جمع پس انداز خصوصی و مازاد بودجه دولت ( T – G ) در حسابهای درآمد ملی، مساوی سرمایه گذاری خصوصی می باشد. | در یک مدل اقتصاد چهار بخشی، بخش خارجی هم وارد مدل می شود، یعنی صادرات و واردات. در این حالت داریم:
Y=C+I+G+X – M
صادرات = X واردات = M رشد اقتصادی، رشد ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات تولید شده در یک سال نسبت به سال قبل است. هر کدام از اجزاء تولید ناخالص داخلی در بالا تابع ای از درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی هستند. به عنوان مثال، مصرف تابع ای از درآمد قابل تصرف است، درآمد قابل تصرف نیز تابع ای از درآمد ملی است. در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند باعث افزایش هرینه های مصرفی گردد. در هر کدام از موارد دیگر نیز، روابط ذکر شده وجود دارد. در این مبحث بیشتر اثر در آمد بر سرمایه گذاری مورد نظر است. همانطور که رشد و افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش تولید، اشتغال و در نهایت تولید ناخالص داخلی می گردد، افزایش تولید ناخالص داخلی نیز می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری در جامعه شود. در این خصوص کینز، سرمایه گذاری را تابع مستقیم در آمد ملی می داند. برای محاسبه تولید ناخالص ملی از سه روش مختلف استفاده می کنند: روش مخارج: در این حالت تولید ناخالص ملی، بوسیله مخارج انجام شده بر روی کالاها و تولیدات نهایی اندازه گیری می شود. روش مصارف: در این حالت، تولید ناخالص داخلی توسط راههای استفاده و مصارف این درآمدها محاسبه می شود.

 

همانطور که در بالا ذکر شد، عوامل موثر بر تولید ناخالص ملی عبارتند از: مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی (هزینه های دولت)، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی)، صادرات و واردات می باشند (با توجه به نوع رابطه هر کدام از پارامترهای بالا با تولید ناخالص داخلی)، افزایش یا کاهش هر کدام میتواند بر میزان تولید ناخالص ملی موثر باشد. سیاست های پولی و مالی انبساطی و انقباظی بر تغییر روند عوامل تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی موثر هستند. در نتیجه نوع سیاست بکار گرفته شده در جامعه در هر برهه از زمان چشم انداز روند رشد اقتصادی در کشور را نمایان خواهد ساخت. رشد اقتصادی کشور که در نهایت رشد سرمایه گذاری، در آمد و درآمد سرانه در کشور را به همراه دارد می تواند یکی از عوامل موثر بر رشد و رونق بازار سرمایه نیز باشد. زمانی که اقتصاد یک کشور از رونق و رشد بالایی برخوردار باشد می توان انتظار مثبتی از بازار سرمایه نیز داشت. در نتیجه یکی از اولین شاخص ها برای ورود به بازار کشور، بررسی وضعیت اقتصاد کلان که با نرخ رشد اقتصادی تعیین می گردد، می باشد.

تراز پرداختها

حسابی است که در آن کلیه داد و ستدهای اشخاص حقیقی و حقوقی) مقیم یک کشور با جهان خارج در آن ثبت می شود. به دو بخش حساب جاری و حساب سرمایه تقسیم می گردد. حساب جاری شامل دو دسته: ورود کالاها و خدمات و صدور کالاها و خدمات است. حال اگر صادرات کالاها و خدمات بیشتر از واردات کالاها و خدمات در یک دوره باشد، کشور دارای مازاد تجاری و بر در حالت بر عکس دارای کسری تجاری هستیم
حساب سرمایه نیز خود به دو دسته: ورود سرمایه و خروج سرمایه تقسیم می شود. حال اگر ورود سرمایه به کشور بیشتر از خروج سرمایه از کشور باشد، مازاد حساب سرمایه و در غیر این صورت گریه حساب سرمایه داریم. حال به مجموع سرمایه و حساب جاری، حاب تراز پرداختها گویند. اگر در کشوری مازاد تو پرداخت ها وجود داشته باشد، بدین معنی است که در کشور مازاد عرضه ارز خار وجود دارد و اگر کسری تراز پرداخنها داشته باشیم بدین معنی است که در کش اضافه تقاضا برای ارز وجود دارد. در هر دو مورد با توجه به نوع سیستم نرخان
سیستم نرخ ثابت با شناور) در کشور ممکن است عواقب مثبت یا منفی داشته باشد سبب کاهش یا افزایش نرخ ارز در کشور گردد. تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شد صادرات و واردات تولیدات و مواد اولیه شرکت تاثیر گذار است، با توجه به نو تولیدات شرکت که ارزبر یا ارز آور هستند و نحوه تامین مواد اولیه که از داخل با خارج تامین میشوند میتواند مقدار سود پیش بینی شده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
نرخ ارز همانطور که ذکر شد، تغییر نرخ ارز بر روی صادرات و واردات کالا در کشور موثر است، اگر نرخ ارز افزایش یابد و یا به عبارتی ارزش پول داخلی کاهش یابد، سبب افزایش صادرات و کاهش واردات در کشور می گردد. در بحث کلان اقتصاد، اگر کشوری صنعتی باشد و امکان تولید کالاها و خدمات در کشور به وفور وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز سبب رشد صادرات محصولات کشور شده که در نهایت رشد تولیدات شرکت و افزایش سودآوری شرکت را بدنبال دارد. همچنین ثبات نرخ ارز نیز به طریق دیگری می تواند بر رونق بورس موثر باشد. وقتی نرخ ارز ثابت باشد. تفاوت بازدهی سرمایه و بازار پول داخلی به نسبت بازارهای خارج کشور به مراتب بالا تر باشد در نتیجه سرمایه قابل ملاحظه ای از خارج کشور وارد میشود و می تو اندحدودی تحرک در بورس را به دنبال داشته باشد.

تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی برای خرید سهام

تجزیه و تحلیل اقتصاد ملی برای خرید سهام

سیاستهای پولی و مالی

از جمله سیاستهای پولی مهم، تغییر در عرضه پول و تغییر در نرخ بهره است، که در واقع سطح نرخ بهره و رشد نقدینگی را در کشور تعیین می کند. مجری سیاستهای پولی بانک مرکزی می باشد. دو نوع از مهمترین سیاستهای مالی نیز، هزینه های دولت و نرخ مالیات می باشند. مجری سیاستهای مالی نیز دولت می باشد. برای خروج از رکود و یا تداوم رشد اقتصادی از سیاستهای انبساطی استفاده می کنند و برای کاهش تورم و بحرانهایی از این قبیل از سیاستهای انقباظی استفاده میشود. سیاستهای انبساطی افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را بدنبال دارند. ولی اینکه سیاست انبساطی پولی یا مالی باشد، می تواند تاثیرات متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد داشته باشد که باید بررسی شود. افزایش عرضه پول (رشد نقدینگی) و یا کاهش نرخ بهره جزء سیاستهای پولی انبساطی و کاهش عرضه پول (کاهش رشد نقدینگی) و یا افزایش نرخ بهره جزء سیاست های پولی انقباظی است. افزایش هزینه ای دولت و یا کاهش نرخ مالیات از جمله سیاستهای مالی انبساطی و کاهش هزینه های دولت و یا افزایش نرخ تورم از جمله سیاستهای مالی انقباظی محسوب می شود. به عنوان مثال، از آنجائیکه سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه عکس دارد و کاهش نرخ بهره (سیاست پولی انبساطی در کشور، افزایش سرمایه گذاری را در بر دارد و افزایش سرمایه گذاری نیز در نهایت باعث افزایش رشد و تولید ناخالص داخلی می شود. در واقع اجرای سیاستهای انبساطی به تبع خود رونق بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. در خصوص رشد نقدینگی نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم. طبق نظریه مقداری پول و اقتصاددانان طرفدار مکتب پولیون، در شرایطی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار داشته باشد به شرط ثبات تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول، افزایش در عرضه پول (رشد نقدینگی در نهایت باعث افزایش در سطح قیمتها می گردد که افزایش قیمت سهام نیز یکی از آنها است. ولی در نهایت افزایش سطح کلی قیمتها یا تورم باعث کاهش بازده واقعی بورس می گردد. با توجه به این نظریه، وقتی به روند رشد نقدینگی و رشد نبمنها (نورم) در کشور در طول بیست سال گذشته نگاه کنیم، همگامی نرخ تورم با رشد نقدینگی کاملا مشخص است. تجربه جهانی نشان داده که تورم هر چند در دوره خیلی کوتاه مدت ممکن است افزایش قیمت سهام را بدنبال داشته باشد اما در نهایت سبب خروج گسترده سرمایه از بازار می گردد. در نتیجه در شرایط تورمی باید با دقت بسیار و هوشیاری کامل در بازار بورس حرکت کرد. بسیار تجربه شده که تورم در نهایت رکود بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. عملکرد بازده بورس تهران طی ۱۵ سال گذشته در کنار رشد نقدینگی و نرخ تورم مقایسه شده است که به خوبی اثر سیاستهای پولی انبساطی و انقباظی (رشد نقدینگی) و نرخ تورم را بر بازده بورس تهران نمایان می سازد.

آموزش کاربردی:  آموزش بورس محاسبات مورد نیاز جهت خرید سهم

حال اگر به روند نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی در چند سان احبر توجه کنیم. گسست و شکاف بزرگی بین نرخ تورم و رشد نقدینگی وجود داره که با اضافه کردن رشد تولید ناخالص داخلی به مدل نیز هنوز وجود دارد. که در واقع میتواند بیان کننده وجود نقدینگی سرگردان در جامعه و عامل بالقوه برای بروز تورم و با افزایش قیمت ها در برخی از بخش های اقتصادی کشور باشد. که در نهایت تاثیر این گسست بر رشد شاخص قیمت سهام در بورس تهران در سال ۱۳۸۲ کاملا مشخص است، در واقع یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش شاخص قیمت سهام در بورس تهران در سال ۱۳۸۲ رشد بیش اندازه نقدینگی در سالهای قبل و سیاستهای کوتاه مدت سازمان بورس در آن دوران در کنار رکود بازارهای دیگر بوده است. لازم بذکر است گسست مشابه سال ۸۲ در سال ۸۵ نیز شکل گرفته است)

نرخ بهره و تقاضای سرمایه گذاری برای بیان ارزش حال یک جریان سرمایه گذاری و در واقع، محاسبه هزینه و درآمد یک جریان سرمایه گذاری بر اساس ارزشها و قیمتهای نیلی، نکته ای که باید همواره در نظر داشت این است که یک تومان امروز دارای همان ارزش و قدرت خرید بک تومان فردا نخواهد بود. زیرا می دانیم سرمایه در صورتی که راکد نباشد و مولد باشد، نرخ باز گشتی خواهد داشت و هر یک تومان سرمایه گذاری باز گشتی بیش از یک تومان باید داشته باشد که در غیر این صورت سرمایه گذاری صورت نخواهد پذیرفت. اگر این نرخ بازگشت سرمایه را با نرخ بهره استاندارد کنیم و فرض کنیم که هر یک تومانی که امسال سرمایه گذاری شود به اندازه T تومان سال آینده بازگشت و عایدی خواهد داشت که همان نرخ بهره باشد. در نتیجه یک تومان امروز به اندازه ۲ تومان عایدی برای سال آینده خواهد داشت و موجودی شخص صاحب این یک تومان در سال آینده ۱+۲ تومان خواهد بود. حال یک تومان سال آینده به اندازه تومان
(۱+r)
(۱+r)
(۱+r)”.
امسال ارزش خواهد داشت که ار تومان را ارزش حال یک تومان سال آینده می نامند. و به همین ترتیب برای سالهای دیگر نیز می توان ارزش حال را محاسبه کرد. که به همین صورت، یک تومان شخص در امسال به اندازه “(r+1) در سال n ام ارزش خواهد داشت و یک تومان سال n ام به اندازه ۱ تومان امسال ارزش خواهد داشت. که او را ارزش حال یک تومان سال n ام می نامند. در واقع، با نرخ تنزیل ۲ که در اینجا نرخ بهره در نظر گرفته شده تنزیل شده است. همانطور که ملاحظه می گردد هر چه مقدار r , n بزرگتر باشد ارزش حال یک تومان در سال هام کمتر خواهد شد چون مخرج کسر بزرگتر خواهد گردید. به عبارت دیگر ارزش حال یک تومان که در سال n أم قابل تصرف است نزول خواهد کرد اگر که نرخ بهره افزایش یابد و برای زمانی که نرخ بهره ثابت و تغییر نکند یک تومان، که در آینده نزدیک پرداخت گردد. بیشتر ارزش خواهد داشت تا یک تومانی که در آینده دو پرداخت گردد. پس از اینکه مفهوم ارزش حال را درک کردیم ببینیم با استفاده از این
مفهوم چگونه می توان تقاضا برای سرمایه گذاری را توجیه کرد.

سطح سرمایه گذاری ثابت و برنامه ریزی شده توسط یک بنگاه می تواند به میزان نرخ بهره بازار بستگی داشته باشد. چون یک بنگاه برای انجام سرمایه گذاری یا از دیگران وام می گیرد و یا از وجوه سرمایه ای خود استفاده می کند. در هر دو مورد، هزینه استقراض را می توان با نرخ بهره بازار که بنگاه مجبور است بپردازد (در مورد اخذ وام) و یا از دریافت آن صرفه نظر کند (در مورد استفاده از وجوه خود)، اندازه گیری نمود. در مورد تصمیم سرمایه گذاری در یک پروژه خاص، بنگاه میتواند از مفهوم ارزش و تنزیل شده (present discounted value) درآمدهای آینده ناشی از سرمایه گذاری استفاده نماید. برای محاسبه PDV هر پروژه سرمایه گذاری، بنگاه تولیدی جریان بازدهی خالص آینده یعنی درآمدهای خالص حاصل از پروژه، Rt ، را که با نرخهای بهره تنزیل شده است، با استفاده از فرمول زیر در مقابل هزینه های پروژه قرار داده و حاصل جمع جبری آن دو را بدست آورد.
+R
R
R, +2
+ –
+ .

۱
::
+
(۱+r) 2 “”””(1+r)
R, +1 PDV=-C + R, +
‘۱+r
همانطور که قبلا ذکر شد، در محاسبه ارزش فعلی جریان در آمدی آینده، نرخ بهره ۲، برای ارزیابی ارزش بازدهی هر دوره ای از دوره های آینده در زمان فعلی، مورد استفاده قرار گیرد. این نحوه ارائه تنزیل ارزش فعلی، برخی مسائل دنیای واقعی را به حساب نیاورده و به سادگی از آنها می گذرد مثلا بازدهی ها (R ها) “بازدهی انتظاری آینده هستند (expected future returns). در حالیکه ما آنها را داده شده و مسلم فرض کرده ایم. و می دانیم که در دنیای واقعی با تغییرات شرائط جاری اقتصادی، بازدهی های آینده نیز تغییر می کند. اکنون بنگاهها می توانند پروژه های مختلف را بر حسب ارزش فعلی تنزیل شده (PDV) آنها رتبه بندی نمایند و با لحاظ اولویت بدست آمده، پروژه های مورد نظر خود را انتخاب کنند. در صورت با کشش بودن منحنی عرضه وجوه سرمایه گذاری، بنگاهها می توانند در همه پروژه هایی که PDV مثبت دارند (یعنی اینکه بازدهی خالص آنها مثبت است سرمایه گذاری کنند و این امر میزان سرمایه گذاری آنها را تعیین می کند. ولی اگر بنگاهی با محدودیت وجوه سرمایه گذاری مواجه باشد باید در تخصیص آنها به پروژه های مختلف رعایت اولویت ها را بنماید. به عبارت دیگر باید از طرح های که بالاترین بهره وری را دارند شروع نمود و این رویه را تا آنجا که وجوه سرمایه اش تمام می شود، ادامه دهد. در این مورد سقف سرمایه گذاری او کاهش می یابد. بنابراین بنگاه با بکارگیری فرمول PDv در مورد پروژههای سرمایه گذاری بالقوه و با استفاده از نرخ بهره ۲، سطح سرمایه گذاری را تعیین می کند. اگر نرخ بهره بالاتر می برد مخرج همه جملات موجود در فرمول PDv برای هر پروژه، بزرگتر شده و در نتیجه PDV آنها کوچکتر میشد. بنابراین وقتی نرخ بهره افزایش می یابد کلیه PDV ها کاهش یافته و منحنی PDV به سمت پایین منتقل می شود. این فرآیند ساده ترین مدل سرمایه گذاری را به صورت زیر ارائه می دهد که در آن میزان سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه عکس دارد.
.
= i(r)
در نتیجه افزایش نرخ بهره سطح سرمایه گذاری برنامه ریزی شده را کاهش می دهد. حال برای بررسی اثر نرخ بهره بر قیمت سهام و با اوراق بهادار نیز از همان فرمول PDv استفاده می کنیم. فرض کنیم اوراق بهادار بدون سررسید داریم، در آمد اوراق بهادار در هر سال را نیز ثابت فرض کرده و برابر R تومان در نظر بگیریم، خواهیم
R
R
R
ج مع + ورود
س + سس
= PDF = م
(۱+r)^
(۱+r)
۱+r
۱
سنسی )R = (
= + -* (۱+) = *–|
+ … +
)
(۱+
+
) PDF
– R
(۱+r)^
P= PDY =
و P
l+r

۲۵
ست مد PDF r
P =
همانطور که ملاحظه می گردد، قیمت اوراق قرضه در زمان حال با نرخ بهره آن رابطه عکس دارد. و هر چقدر نرخ بهره افزایش یابد قیمت اوراق قرضه کاهش خواهد یافت. نکته: احتمال کاهش قیمت اوراق بهادار به دلیل افزایش نرخ بهره بازار را ریسک نوسان نرخ بهره می نامند. میزان نرخ بهره تابع عوامل زیر است: سیکل یا چرخه تجاری، تورم، سیاستهای بانک مرکزی،… در نتیجه افزایش نرخ بهره که یک نوع سیاست انقباظی است کاهش سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت که به تبع خود می تواند کاهش رونق بازار سرمایه را نیز به همراه داشته باشد و سبب خروج سرمایه از بازار سهام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *